•  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/ospchwaszczynopl/top/4.jpg

   

 

 

"Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego wg. stanu na dzień 01.01.2021 r."

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie, ul. Stefana Żeromskiego 9, 80-209 Chwaszczyno

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny ul. St. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny REGON 19288564700000

Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania: do 31.03.2021 r. 

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Dane kontaktowe E-mail sekretariatu podmiotu krzysztofglaza@interia.pl E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz krzysztofglaza@interia.pl Telefon kontaktowy 697723395 Data 2021-03-28 Miejscowość Chwaszczyno

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo WOJ. POMORSKIE Powiat Powiat kartuski Gmina Żukowo (obszar wiejski) Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: [ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego [    ] 2) wojewody [    ] 3) nie dotyczy W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień: 

Dział 1. Dostępność architektoniczna Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ] TAK [    ] NIE [    ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem 

[ X ] TAK [    ] NIE

Strona 2

pomieszczeń technicznych? [    ] W części budynków tak, w części nie W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych: 3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? [    ] TAK [ X ] NIE [    ] W części budynków tak, w części nie W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy: 4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? [ X ] TAK [    ] NIE [    ] W części budynków tak, w części nie W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego: 5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? [    ] TAK [ X ] NIE [    ] W części budynków tak, w części nie W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób: Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej  

Dział 2. Dostępność cyfrowa Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD. 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności Liczba stron: 0 Liczba aplikacji: 0 Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności Lp. ID a11y-url ID a11y-status ID a11y-data-sporzadzenie

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 1

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i 

Strona 3

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Lp. Adres strony internetowej Zgodność z UdC 001 ospchwaszczyno.pl [    ] Zgodna [    ] Częściowo zgodna [ X ] Niezgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Lp. Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania Zgodność z UdC Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej) 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h) a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK [    ] NIE b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK [    ] NIE c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK [    ] NIE d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [    ] TAK [ X ] NIE e. Przesyłanie faksów [    ] TAK [ X ] NIE f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [    ] TAK [ X ] NIE g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [    ] TAK [ X ] NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: [    ] od razu [    ] w ciągu 1 dnia roboczego [    ] w ciągu 2-3 dni roboczych

Strona 4

[    ] powyżej 3 dni roboczych h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [    ] TAK [ X ] NIE 2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [    ] TAK [ X ] NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących: Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: (liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2) 1 3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: (zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c) a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [    ] TAK [ X ] NIE [    ] Na części stron tak, na części nie W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo: b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [    ] TAK [ X ] NIE [    ] Na części stron tak, na części nie W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym: c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [    ] TAK [ X ] NIE [    ] Na części stron tak, na części nie W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania: 4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) [    ] TAK [ X ] NIE W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji: Liczba wniosków – ogółem: Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form: (wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy) 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

Strona 5

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[    ] TAK [ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji: Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby: Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) [    ] TAK [ X ] NIE W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji: Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego: Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) [    ] TAK [ X ] NIE W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji: Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu: Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) [    ] TAK [ X ] NIE W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji: Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego